Spis treści


Odszkodowanie za zmarnowany urlop
 Urządzenia przesyłowe - odszkodowanie
Wpis do rejestru dłużników - jak się bronić?
Wypowiedzenia umowy o pracę członkowi zarządu
Zastaw rejestrowy
Roszczenie OC sprawcy wypadku komunikacyjnego
Planowanie przestrzenne - wielkość obszaru analizowanego
Renta rodzinna - świadczenie z datą wsteczną
Szkoda wyrządzona przez pojazd wchodzący w skład przedsiębiorstwa
Obrót wierzytelnościami przyszłymi
Rozwiązanie spółki cywilnej
Służebności w polskim prawie
Wysokość zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych
Pozwolenie na wycięcie drzewa na przykładzie miasta Żary
Zmiana przedmiotu działalności w KRS - ograniczenia
Aktualizacja opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego
Hipoteka a przedawnienie roszczeń
Zawezwanie do próby ugodowej - jurysdykcja krajowa
Weksel - możliwość uchylenia się od zapłaty
Właściwość miejscowa sądu
Zatrzymanie prawa jazdy
Domowe zwierze zatrzymane w schronisku
Alimenty dla dorosłego dziecka
Odpowiedzialność za fałszywe zeznania
Uchwała Rady Gminy  Żary xxiii/153/16