UCHWAŁA NR XXIII/153/16
RADY GMINY ŻARY
z dnia 24 listopada 2016 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Żary

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446 z późn. zm.) i art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016r. poz. 716 z późn. zm.) Rada Gminy Żary uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się następujące roczne stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie Gminy Żary:

1) od gruntów:
    a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,86 zł od 1 m˛ powierzchni,
    b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 4,54 zł od 1 ha powierzchni,
    c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,37 zł od 1 m˛ powierzchni,
    d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015r. poz. 1777 z późn. zm.), i położonych na     terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 2,98 zł od 1 m˛powierzchni;

2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych – 0,74 zł od 1 m˛ powierzchni użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 21,10 zł od 1 m˛ powierzchni użytkowej,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 9,73 zł od 1 m˛ powierzchni użytkowej,
d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,26 zł od 1m˛ powierzchni użytkowej,
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 6,85 zł od 1 m˛ powierzchni użytkowej,
3) od budowli – 2 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żary.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XI/86/15 Rady Gminy Żary z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz opłaty targowej na terenie Gminy Żary (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 27 listopada 2015r. poz. 2132) oraz Uchwała nr XII/94/15 Rady Gminy Żary z dnia 11 grudnia
2015r. zmieniająca uchwałę Nr XI/86/15 Rady Gminy Żary z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz opłaty targowej na terenie Gminy Żary (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 14 grudnia 2015r. poz. 2512).

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku.


Na podstawie Dziennika Urzędowego Województwa Lubuskiego, poz. 2390
.

radca prawny Piotr Bliźniak, 16 grudnia 2016 r. Żary
www.lexgemini.pl LEX GEMINI Kancelaria Radcy Prawnego, Żary ul. Okrzei 9