Zatrzymanie prawa jazdy prze policję – wpływ na skuteczność ochrony ubezpieczenia OC.

Czy zatrzymanie prawa jazdy przez policję oznacza utratę uprawnienia do kierowania pojazdem?

    

   W przypadku zatrzymania prawa jazdy przez Policję, kierujący otrzymuje pokwitowanie, które umożliwia mu kierowanie pojazdem w ciągu 7 dni. Ma to swoje uzasadnienie ponieważ w tym czasie Policja powinna skierować sprawę do właściwego organu, celem rozstrzygnięcia o prawnym pozbawieniu uprawnienia do kierowania samochodem. Zatrzymanie dokumentu prawa jazdy przez Policję ma bowiem wymiar faktyczny. Istnieje jednak bardzo ważny wyjątek, który może mieć znaczenie dla skuteczności ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej kierowcy , któremu zatrzymano dokument prawo jazdy.

    Środek przewidziany przepisem art. 135 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym ogranicza w jednym wypadku możliwości kierowania pojazdami mechanicznymi. Przepis art. 135 ust. 2 ustawy stanowi, iż pokwitowanie zatrzymania prawa jazdy z przyczyn, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b–d oraz w pkt 2, uprawnia do kierowania pojazdem w ciągu 7 dni od dnia zatrzymania prawa jazdy, a contrario zatrzymanie prawa jazdy z powodu nietrzeźwości (art. 135 ust. 1 lit a) uniemożliwia kierowanie pojazdem nawet za pokwitowaniem.

    Biorąc pod uwagę przepis art. 104 a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, uprawnienia do kierowania pojazdami osoby, której zatrzymano dokument stwierdzający uprawnienie do kierowania pojazdami w trybie art. 135 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, ulegają zawieszeniu na okres od dnia zatrzymania dokumentu przez uprawniony organ do dnia wydania postanowienia o zatrzymaniu prawa jazdy. Prawo jazdy zatrzymane przez policję w związku z jazdą w stanie nietrzeźwości oznacza zawieszenie uprawnienia do kierowania pojazdami. Do osób, o których mowa wyżej, których uprawnienia zostały zawieszone, stosuje się przepisy dotyczące cofnięcia uprawnień do kierowania pojazdami. Oznacza to, iż osoba której zatrzymano prawo jazdy w trybie przepisu art. 135 ust. 1 lit a (zatrzymanie prawa jazdy na skutek jazdy w stanie nietrzeźwości.) nie posiada uprawnień do kierowania pojazdami mechanicznymi.

    Jazda bez uprawnień, poza karnoprawnymi konsekwencjami, niesie niekiedy znacznie bardziej uciążliwe reperkusje. Przepisy ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych przewidują, iż towarzystwo ubezpieczeń, które wypłaciło odszkodowanie poszkodowanym przez kierowcę – sprawcę, może żądać od niego zwrotu wypłaconych kwot, w wypadku kiedy kierowca nie miał uprawnień do kierowania pojazdem.

    

.

radca prawny Piotr Bliźniak, 30 maja 2016 r. Żary
www.lexgemini.pl LEX GEMINI Kancelaria Radcy Prawnego, Żary ul. Okrzei 9