Przedawnienie roszczeń zabezpieczonych hipoteką na nieruchomości

Zarzut przedawnienia w stosunku do wierzytelności zabezpieczonych hipoteką.
    Zabezpieczeniem wszystkich umów kredytu hipotecznego, a także wielu innych umów związanych z instrumentami finansowymi, takich jak umowa pożyczki, umowa leasingu, a nierzadko przymusowym zabezpieczeniem realizacji sądowych tytułów wykonawczych jest hipoteka. Hipoteka jest ograniczonym prawem rzeczowym, regulowanym ustawą z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece, na mocy którego wierzyciel może dochodzić zaspokojenia z nieruchomości bez względu na to, czyją stała się własnością, i z pierwszeństwem przed wierzycielami osobistymi właściciela nieruchomości. Oznacza to, iż bez względu na to, kto jest aktualnym właścicielem nieruchomości, ani bez względu na to czy aktualny właściciel nieruchomości posiada dług względem wierzyciela, tenże wierzyciel będzie mógł dochodzić zaspokojenia, czyli wszcząć egzekucję prowadzącą do licytacji i sprzedaży nieruchomości, w każdym przypadku, gdy hipoteka - jego prawo -ujawnione będzie w księdze wieczystej. Oznacza to, iż nabywcy nieruchomości muszą być czujni i przed podpisaniem, u jednego z Żarskich notariuszy, aktu notarialnego sprzedaży nieruchomości, zweryfikować powinni czy nabywana nieruchomość nie jest obciążona hipoteką. Hipoteka nakłada bowiem na właściciela odpowiedzialność rzeczową za cudze długi.
    Instrument jakim jest hipoteka umożliwia ponadto uniknięcia w procesie sądowym, zagrożenia przegrania go na skutek podniesienia zarzutu przedawnienia roszczenia. Biorąc pod uwagę przepis art. 77 ustawy o księgach wieczystych i hipotece przedawnienie wierzytelności zabezpieczonej hipoteką nie narusza uprawnienia wierzyciela hipotecznego do uzyskania zaspokojenia z nieruchomości obciążonej. Wierzytelności, które nie są zabezpieczone hipoteką, muszą być dochodzone sądownie w odpowiednim czasie tzn. przed upływem terminu przedawnienia, który umożliwia uchylenie się od obowiązku zapłaty. Termin ten, w normalnych okolicznościach nigdy nie może być dłuższy niż 10 lat, jednakże przepisz szczególny ustawy o hipotece blokuje procesową możliwość podniesienia tego zarzutu, na skutek czego wierzyciel może sądownie wyegzekwować należności przedawnione o wiele lat. Może się okazać, iż wierzyciel po wielu latach upomni się o swoje pieniądze, domagając się przy tym dodatkowo odsetek.
    Przepis art. 77 ww. ustawy stanowi jednakże, iż przepisu tego nie stosuje się do roszczeń o świadczenia uboczne. Oznacza to, iż w procesie można uchylić się od obowiązku zapłaty odsetek za okres dawniejszy niż ostatnie trzy lata. Może jednak to okazać nieskuteczne, jeśli zabezpieczająca nieruchomość hipoteka ma charakter hipoteki kaucyjnej. W takim wypadku, biorąc pod uwagę naturę hipoteki kaucyjnej, z której wynika zabezpieczenie roszczeń o świadczenie uboczne,  przepis art. 77 zdanie drugie ustawy, jako przepis ogólny, nie znajdzie zastosowania.
    Nabywcy, którzy nabyli w Żarach nieruchomości obciążone hipoteką i obecnie zmuszeni są płacić cudzy dług powinni zasięgnąć porady radcy prawnego, odnośnie możliwości podniesienia zarzutu przedawnienia i możliwości wygrania procesu. Każdy przypadek jest bowiem indywidualny i należy go rozpatrzeć pod kątem wpisów ujawnionych w księdze wieczystej nieruchomości. Odpis księgi wieczystej dla Żarskich nieruchomości uzyskać można w Sądzie Rejonowym w Żarach, V Wydziale Ksiag Wieczystych przy ul. Spokojnej.
.

radca prawny Piotr Bliźniak, 10 marca 2016 r. Żary
www.lexgemini.pl LEX GEMINI Kancelaria Radcy Prawnego, Żary ul. Okrzei 9

Radca prawny prowadzący własną Kancelarię Radcy Prawnego w Żarach. Radca prawny traktuje klientów z miasta Żary priorytetowo zapewniając nawyższą jakość usług za rozsądną cenę. Prawnik w Żarach profesionalnie doradzi w kwestiach prawnych, a także zapewni kompetentne zastępstwo przed sądem lub organem państwowym czy samorzadowym. Dobry prawnik- Żary i jego mieszkańcy potrzebują fachowej pomocy prawnej pozwalającej zabezpieczyć swoje interesy. Dobry i tani prawnik w Żarach ma swoje biuro przy ul. Okrzei 9, Żary, w budynku przychodni  zdrowia.