Wniosek do Krajowego Rejestru Sądowego o zmianę przedmiotu działalności  według Polskiej Klasyfikacji Działalności.

Wniosek o zmianę przedmiotu działalności w PKD
    Nowe przepisy ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym nałożyły na przedsiębiorców obowiązek dostosowania ujawnionych dotychczas danych o przedmiocie działalności do obowiązującej obecnie zasady ujawniania ograniczonej liczby przedmiotów działalności, tj. tylko ze wskazaniem nie więcej niż dziesięcy pozycji, w tym jeden przedmiot przeważającej działalności na pozwiomie podklasy.
    Wynika to mianowicie ze zmianą z dniem 1 grudnia 2014 r. ustawy o KRS w zakresie m.in. art. 40 pkt 1 ustawy, którzy otrzymał brzmienie: " w dziale 3 rejestru predsiębiorców zamieszcza się następujące dane: 1) przedmiot działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) - nie więcej niż dziesięć pozycji, w tym jeden przedmiot przeważającej działalności na poziomie podklasy, z tym że w przypadku oddziałów przedsiębiorców zagranicznych, głównych oddziałów zagranicznych zakładów ubezpieczeń oraz głównych oddziałów zagranicznych zakładów reasekuracji przedmiot działalności i przedmiot przeważającej działalności określa się dla oddziału"; podanto stosownie do treści art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 26 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy KRS oraz o zmianie niektórzych ustaw podmioty wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego mają obowiązek zgłosić zmianę w zakresie przedmiotu działalności w celu dostosowanie wpisu do treści art. 40 pkt 1 ustawy o KRS, przy pierwszym wniosku o zmianę danych w rejestrze, nie później niż w terminie 5 lat od dnia wejscia w życie ustawy zmieniającej. Jeżeli przedmiot działalności wynika z umowy spółki, aktu założycielskiego lub statutu zgłoszenie nie wymaga zmian.
    Przepisy przewidują iż zgłoszenie zmian nastąpić musi na urzędowym formularzu KRS-ZM. Przedsiębiorcy z Żar, wobec tego, iż w Żarach nie ma siedziby Sąd Gospodarczy, formularz uzyskać mogą w sekretariacie Sądu Rejonowego w Zielonej Górze, VIII Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego przy ul. Kożuchowskiej lub pobrać go mogą ze stron internetowych ministerstwa sprawiedliwości. Wniosek podlega opłacie w wysokości 350,00 zł tytułem ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
    Należy nadmienić, iż wszystkie dokumenty składane do sądu rejestrowego powinny być złożone w oryginałach albo poświadczonych urzędowo odpisach lub wyciągach. Charakter dokumentu urzędowego ma także odpis dokumentu poświadczony za zgodność z oryginałem przez występującego w sprawie radcę prawnego.
.

radca prawny Piotr Bliźniak, 1 października 2015 r. Żary
www.lexgemini.pl LEX GEMINI Kancelaria Radcy Prawnego, Żary ul. Okrzei 9

Radca prawny prowadzący własną Kancelarię Radcy Prawnego w Żarach. Radca prawny traktuje klientów z miasta Żary priorytetowo zapewniając nawyższą jakość usług za rozsądną cenę. Prawnik w Żarach profesionalnie doradzi w kwestiach prawnych, a także zapewni kompetentne zastępstwo przed sądem lub organem państwowym czy samorzadowym. Dobry prawnik- Żary i jego mieszkańcy potrzebują fachowej pomocy prawnej pozwalającej zabezpieczyć swoje interesy. Dobry i tani prawnik w Żarach ma swoje biuro przy ul. Okrzei 9, Żary, w budynku przychodni Medyk, nieopodal firmy Rolmasz.. Obsługuje m.in. z nowoczesną formą zajmującą się aranżacja wnętrz i projektowanie  wnętrz przez profesjonalnych architektów we Wrocławiu i Zielonej Górze RT Studio Projektowe.